Juridisch / DMCA

Alle muziek die beschikbaar is bij DJ Vault is gedaan met de directe toestemming van de artiest (en), hun vertegenwoordiger of hun label. DJ Vault respecteert de rechten van houders van auteursrechten en maakt gebruik van een proactief proces voor contentcontrole. Alle muziek die naar ons systeem wordt verzonden, wordt beoordeeld voordat deze online wordt geplaatst. Indien u van mening bent dat uw werk is gekopieerd en toch op onze website is gepost kunt u dat bij ons aangeven en zullen wij uw werk direct verwijderen.

Kennisgeving van schending van het auteursrecht
Als u een auteursrechthebbende bent die van mening is dat informatie die beschikbaar is op onze website inbreuk maakt op uw werk, laat het ons dan weten. Een kennisgeving van vermeende inbreuk op het auteursrecht dient te worden gezonden aan DJ Vault. Een melding van een vermeende schending van het auteursrecht moet het volgende bevatten:

 • een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar (of persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar) van het auteursrecht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt;
 • specifieke identificatie van elk auteursrechtelijk beschermd werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, inclusief, indien van toepassing, het nummer van het auteursrechtnummer;
 • Een beschrijving van waar het materiaal waarvan wordt verondersteld dat het wordt geschonden, zich bevindt op de site van DJ Vault;
 • contactgegevens van de klagende partij, zoals een volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het werk (de werken) op de wijze waarover geklaagd wordt niet toegestaan is door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet;
 • Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving accuraat is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarvan beweerd wordt dat deze is geschonden.

Na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving met de informatie en verklaringen die in de vorige paragraaf zijn vermeld, zullen we onmiddellijk (1) de toegang tot het materiaal dat als inbreuk makend wordt beschouwd, uitschakelen of verwijderen; (2) de schriftelijke kennisgeving doorsturen naar een dergelijke vermeende inbreukmaker ("Inbreukmeldingsontvanger") en (3) redelijke stappen te ondernemen om de in gebreke zijnde notificatieontvanger in kennis te stellen dat de toegang tot het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld en dat deze het recht heeft om een verweer in te dienen.

Tegenvordering
Om effectief te zijn, moet een Tegenmelding een geschreven communicatie zijn die door een Inbreukmeldingsontvanger wordt verstrekt aan de aangewezen agent van de DJ Vault per e-mail of reguliere post die in hoofdzaak het volgende omvat:

 • een fysieke of elektronische handtekening van de ontvanger van de inbreuk makende kennisgeving;
 • Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe toegang is uitgeschakeld en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd uitgeschakeld;
 • Een verklaring op straffe van meineed dat de Inbreukmeldingsontvanger te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of onjuiste identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld;
 • De naam van de inbreuk, de naam, het adres en het telefoonnummer van de ontvanger, en een verklaring dat de geadresseerde van de inbreuk een toestemming verleent voor het gerechtelijk arrondissement en dat de Kennisgevingontvanger de betekening van het proces zal accepteren van de persoon die de kennisgeving heeft gedaan of een agent van die persoon.

Na ontvangst van een verweer met de informatie zoals vermeld in 1 tot en met 4 hierboven:

 1. De DJ Vault zal de klagende partij onmiddellijk een kopie van de tegenkennisgeving verstrekken;
 2. De DJ Vault zal de klagende partij informeren dat zij het verwijderde materiaal zal vervangen of zal de toegang tot het verwijderde materiaal binnen tien (10) werkdagen opheffen;
 3. De DJ Vault vervangt het verwijderde materiaal of staakt de toegang tot het materiaal binnen tien (10) tot veertien (14) werkdagen na ontvangst van de tegenkennisgeving, op voorwaarde dat de aangewezen agent van de DJ Vault geen bericht van u heeft ontvangen dat een actie heeft plaatsgevonden zijn ingediend met het verzoek om een rechterlijk bevel om de Inbreukmeldingsontvanger te weerhouden van het plegen van inbreuk makende activiteiten met betrekking tot het materiaal op het netwerk of systeem van DJ Vault.

Als u vindt dat iets op onze website in strijd is met het auteursrecht, neem dan contact met ons op en we zullen snel reageren op uw verzoek.

Dj Vault logo

PodcastAbonnementenFAQDisclaimerDMCAGebruikersvoorwaarden